POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych Klientów. Poniższy dokument opisuje politykę prywatności sklepu internetowego Amorose (zwanego dalej „Sklepem”). Odwiedzając go akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.
Administratorem danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Fundacja Firma dla Każdego, ul. Krakowskie Przedmieście 79/300, 00-079 Warszawa, NIP: 5252625624, +48 515 229 783, kontakt@firmadlakazdego.pl (zwana dalej "Fundacją").

Jakie informacje zbieramy?

Fundacja za pośrednictwem Sklepu może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adresy e-mail, numery telefonów. W określonej sytuacji Fundacja może także przetwarzać dane dotyczące adresu IP lub wyświetleń sklepu internetowego Amorose.

Czyje dane przetwarzamy?

Fundacja przetwarza dane osobowe osób fizycznych, którzy są Klientami Sklepu. W szczególności Fundacja przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji Klientów, przekazały Fundacji dane do kontaktu w związku z produktami oferowanymi w Sklepie, a także są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism złożonych Fundacji.
Fundacja przetwarza także dane osobowe w zakresie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wymagają przetwarzania określonych danych.

W jakim celu zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Fundację w celu:
  • zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Klientem umów w ramach Sklepu

  • kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi Sklepu

  • marketingu dla potrzeb nawiązania, utrzymania lub pogłębienia relacji z Klientami;

  • rozpatrywania zgłoszeń, skarg lub reklamacji.


Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe?

Fundacja przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym.

Bezpieczeństwo

Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące ochronie przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkową lub niezgodną z prawem utratą lub zniszczeniem, niedozwolonemu ujawnieniu oraz wszelkimi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Prawo dostępu do danych

Fundacja informuje, że Klientom przysługuje prawo do:
  • wglądu w ich dane osobowe,

  • poprawiania lub uzupełnienia danych, jeżeli są one niepoprawne, niekompletne,

  • żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Fundacja zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Fundację danych osobowych innemu niż Fundacja administratorowi danych.

  • prawo do niewyrażenia zgody na otrzymywanie bezpośredniej informacji handlowej od Fundacji lub cofnięcia udzielonej zgody.

W przypadku uzyskania przez Fundację wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Fundacja może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.